85104 Bratislava 5, Dolnozemská 7
Porsche Bratislava, Dolnozemská

Porsche Bratislava, Dolnozemská
85104 Bratislava 5
Dolnozemská 7
Tel. +421 2 49 262 200
www.porscheinterauto.sk

Naplánovať trasu

Informácie o spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s r.o.

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou rakúskej spoločnosti Porsche Holding so sídlom v Salzburgu. 
Na slovenskom trhu začala spoločnosť pôsobiť už v roku 1992. Sieť Porsche Inter Auto na Slovensku je tvorená piatimi prevádzkami. Tri sú priamo v Bratislave, jedna v Nových Zámkoch a v Nitre.
Sídlo spoločnosti sa nachádza v Bratislave na Dolnozemskej ulici č. 7. 
 
Od roku 2006 je spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia importér vozidiel značky Porsche.
Od mája 2018 otvárame nový samostatný predajný salón značky SEAT.

Porsche Inter Auto je autorizovaným servisným a predajným miestom pre značky Volkswagen osobné a úžitkové, Škoda, AUDI, SEAT a Porsche, a taktiež predajným miestom jazdených vozidiel pod značkou DasWeltauto.

Etický kódex

Porsche Holding získalo za 60 rokov svojej existencie vo viac ako 20 európskych krajinách, Číne a Južnej Amerike vynikajúcu povesť. Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou s piatimi prevádzkami na Slovensku. Spoločenská zodpovednosť a vysoké etické nároky urobili Porsche Inter Auto tým, čím je dnes: najväčším reťazcom v automobilovom priemysle v rámci Európy.

Compliance znamená pre Porsche Inter Auto ako globálne jednajúcu spoločnosť, že jej zamestnanci dodržujú popri existujúcich zákonoch aj dodatočné morálne zásady, ktoré ich ďaleko prekračujú. V podnikových „Zásadách správania sa (Etický kódex)“ sú tieto princípy obsiahnuté. Platia samozrejme pre všetky úrovne koncernu a všetky krajiny, v ktorých Porsche Holding pôsobí.

Zásady správania skupiny Porsche Holding

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. V nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov kamerových systémom na prevádzkach Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Systém oznamovateľov v koncerne Volkswagen

Dodržiavanie zákonov, pravidiel a vnútorných smerníc je najvyššou prioritou spoločnosti Volkswagen. Pretože iba pri dodržaní pravidiel a noriem môžeme zabrániť škodám spôsobeným našou spoločnosťou, našimi zamestnancami a obchodnými partnermi. Nesprávne  počínanie musí byť preto včasné rozpoznané, spracované a musí sa okamžite napraviť.

Vyžaduje si to pozornosť všetkých a ich ochotu upozorniť na možné vážne porušenia pravidiel, ak existujú konkrétne náznaky. Ceníme si tiež vhodné rady obchodných partnerov, zákazníkov a iných tretích strán. Informácie do systému oznamovateľov možno poskytnúť kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku.

Systém oznamovateľov zaručuje najvyššiu možnú ochranu oznamovateľov a postihnutých osôb. Vyšetrovanie sa začne až po dôkladnom preskúmaní informácií a ak existujú konkrétne náznaky závažného porušenia pravidiel. Celý proces prešetrovania podnetov prebieha nezávisle a nestranne, pričom je prísne zachovaná dôvernosť informácií. Informácie sa spracúvajú ako súčasť spravodlivého, rýchleho a dôverného postupu.

Podať podnet - ale kde?

Vyšetrovaciu kanceláriu koncernu Volkswagen je možné kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kanálov:

Oznamovací kanál

Máte možnosť sa spojiť prostredníctvom internetovej komunikačnej platformy vyšetrovacej kancelárie, vymieňať si dokumenty a zostať v kontakte prostredníctvom svojej vlastnej poštovej schránky. Funguje to na dôvere a je chránené. Whistleblowers sa môžu sami rozhodnúť, či sa chcú hlásiť menom. Ak chcete poslať dôvernú správu právnikom vyšetrovacej kancelárie, môžete pomocou nasledujúceho odkazu prejsť na chránený oznamovací kanál koncernu Volkswagen.

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16

Dôležitá poznámka: Ak vami uprednostňovaný jazyk nie je uvedený v zozname, môžete nahlásiť podnet aj v inom jazyku. Centrálnu vyšetrovaciu kanceláriu môžete tiež kontaktovať e-mailom alebo poštou.

E-Mail

Centrálnu vyšetrovaciu kanceláriu je možné osloviť nasledujúcou e-mailovou adresou:
io@volkswagen.de

24/7-Hotline

24 hodín denne môžete poskytovať podnety na nasledujúcom medzinárodnom bezplatnom čísle: +800 444 46300*.  

Ak váš miestny poskytovateľ telefónnych služieb nepodporuje bezplatnú službu, môžete na poskytnutie podnetov použiť aj nasledujúce spoplatnené telefónne číslo: +49 5361 946300.

* V niektorých krajinách nie všetci poskytovatelia telefónnych služieb podporujú bezplatnú medzinárodnú horúcu linku. V takom prípade použite spoplatnené telefónne číslo alebo telefónne číslo špecifické pre danú krajinu.

Telefónne číslo pre Slovenskú republiku (pre SR: +421(0) 800-002576 a +421(0) 2 333 25 602)

Telefónne čísla pre jednotlivé krajiny

Poštou a osobne

Poštová adresa:

Zentrales Aufklärungs-Office
Brieffach 1717
38436 Wolfsburg (Innenstadt)

Osobne:

Zentrales Aufklärungs-Office
Porschestraße 1
38440 Wolfsburg (Innenstadt)

Prosím dohodnite si termín prostredníctvom mailovej adresy:  io@volkswagen.de.

Ombudsmani v koncerne Volkswagen

Okrem právnikov z ústrednej vyšetrovacej kancelárie/ úradu pôsobia ako nezávislí sprostredkovatelia aj dvaja externí právnici (ombudsmani). "Ombudsman" je švédsky výraz, ktorý znamená "poverenec" alebo "splnomocnený zástupca". Externí ombudsmani menovaní skupinou Volkswagen, Dr.Rainer Buchert a Thomas Rohrbach, pôsobia ako dôverní právnici, ktorí prijímajú informácie o možných závažných porušeniach pravidiel a kontrolujú ich pravdepodobnosť a platnosť.

Ak je to potrebné a ak poznáte totožnosť oznamovateľa, poraďte sa s ním. Nakoniec všetky informácie v rozsahu prerokovanom s oznamovateľom pošlete vyšetrovacej kancelárii/ úradu na ďalšie spracovanie. So všetkými informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými informátormi a oznamovateľ sa sám rozhodne, či chce alebo nemá chrániť svoju identitu pred spoločnosťou. Vymenovaní ombudsmani zabezpečujú, aby sa správy od oznamovateľov, ktorí si neželajú, aby ich spoločnosť identifikovala, anonymne zasielali vyšetrovacej kancelárii/ úradu.

Viac informácií a všetky informačné kanály ombudsmanov nájdete na nasledujúcom odkaze: http://ombudsleute-der-volkswagen-ag.de/

Podať podnet - ale správne?
Aby informácie, ktoré pošlete vyšetrovacej kancelárii/ úradu, boli primerane spracované a vyšetrené, je dôležité, aby boli čo najkonkrétnejšie.

Je užitočné, ak vo svojej správe vezmete do úvahy týchto päť otázok:

  • Kto? - O koho sa jedná? Kto je dotknutý?
  • Čo - Čo sa stalo? Opis skutočnosti.
  • Kedy? - Kedy k incidentu došlo?
  • Ako? - Ako často k tomu došlo?
  • Kde? - Kde sa incident stal?

Ako oznamovateľ sa ubezpečte, že vašim popisom môžu porozumieť aj neodborné osoby. Je užitočné byť k dispozícii pri ďalších otázkach. Ak ste ochotní tak urobiť, ale napriek tomu by ste chceli zachovať svoju anonymitu voči spoločnosti, môžete využiť kontakt prostredníctvom ombudsmanov.

V prípade porušenia predpisov o ochrane údajov vás však požiadame, aby ste sa obrátili na horúcu linku spoločnosti Volkswagen AG pre porušenie ochrany údajov (Breach-DataHotline 05361-9-28479).

Externý oznamovací kanál:

Orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, adresa: Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava.

Ďalšie informácie nájdete na stránke:  https://www.volkswagenag.com/de/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html

Na lepšiu čitateľnosti sa na tejto stránke používa mužská forma oslovenia. To znamená, že sú oslovené všetky pohlavia súčasne. Skrátená jazyková forma slúži iba z redakčných dôvodov a neobsahuje žiadne hodnotenie.