Informácie o spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s r.o.

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou rakúskej spoločnosti Porsche Holding so sídlom v Salzburgu. 
Na slovenskom trhu začala spoločnosť pôsobiť už v roku 1992. Sieť Porsche Inter Auto na Slovensku je tvorená tromi prevádzkami, ktoré sa nachádzajú v Bratislave.
Sídlo spoločnosti sa nachádza v Bratislave na Dolnozemskej ulici č. 7. 
 
Od roku 2006 je spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia importér vozidiel značky Porsche.
V roku 2018 sme otvorili nový samostatný predajný salón pre vozidlá značky SEAT.
    

Porsche Inter Auto je autorizovaným servisným a predajným miestom pre značky Volkswagen osobné a úžitkové, Škoda, AUDI, SEAT a Porsche, a taktiež predajným miestom jazdených vozidiel pod značkou DasWeltauto.

Etický kódex

Porsche Holding získalo za 60 rokov svojej existencie vo viac ako 20 európskych krajinách, Číne a Južnej Amerike vynikajúcu povesť. Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou s piatimi prevádzkami na Slovensku. Spoločenská zodpovednosť a vysoké etické nároky urobili Porsche Inter Auto tým, čím je dnes: najväčším reťazcom v automobilovom priemysle v rámci Európy.

Compliance znamená pre Porsche Inter Auto ako globálne jednajúcu spoločnosť, že jej zamestnanci dodržujú popri existujúcich zákonoch aj dodatočné morálne zásady, ktoré ich ďaleko prekračujú. V podnikových „Zásadách správania sa (Etický kódex)“ sú tieto princípy obsiahnuté. Platia samozrejme pre všetky úrovne koncernu a všetky krajiny, v ktorých Porsche Holding pôsobí.

Zásady správania skupiny Porsche Holding

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. V nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov kamerových systémom na prevádzkach Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Systém oznamovania podnetov - Whistleblower System

English version of information on Compliance and the Whistleblower System available upon request.

1. Náš systém oznamovania podnetov

Dodržiavanie zákonných predpisov a interných pravidiel má v našej spoločnosti   Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. najvyššiu prioritu. Úspech našej spoločnosti je založený na integrite a Compliance - dodržiavaní predpisov. Na splnenie tohto štandardu je dôležité dozvedieť sa o možnom pochybení zamestnancov alebo dodávateľov a zastaviť ho. Preto sme poverili Centrálnu kanceláriu pre objasnenie podnetov (Central Investigation Office) prevádzkovať nezávislý, nestranný a dôverný systém oznamovania podnetov v našom mene, s ktorou úzko spolupracujeme.

Kvalifikovaní a skúsení kolegovia z Centrálnej kancelárie pre objasnenie podnetov dôkladne preskúmajú každé oznámenie a systematicky ho monitorujú.

Kľúčovým pilierom nášho systému oznamovania podnetov je zásada procesnej spravodlivosti. Zaručuje tiež najvyššiu možnú ochranu oznamovateľov, dotknutých osôb a zamestnancov, ktorí prispievajú k preverovaniu nahlásených pochybení.

To zahŕňa aj poskytovanie príležitostí na anonymné oznamovanie a komunikáciu. Uisťujeme Vás, že nepodnikáme žiadne kroky na identifikáciu anonymných oznamovateľov, ktorí nezneužívajú náš systém oznamovania podnetov. Odvetné opatrenia voči oznamovateľom a ostatným osobám, ktoré prispievajú k preverovaniu oznámení spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. nebudú tolerované. Osoby, ktorých sa to týka, sa považujú za nevinné, kým sa nepotvrdí porušenie. Preverovanie oznámení bude prebiehať s maximálnou dôvernosťou. Informácie budú spracované v rámci spravodlivého, rýchleho a chráneného procesu.

Ako spracujeme váš podnet?

Kvalifikovaní a skúsení kolegovia z Centrálnej kancelárie pre objasnenie podnetov dôkladne preveria každé nahlásenie potenciálneho pochybenia zamestnanca koncernu Volkswagen a systematicky ho monitorujú. Najprv dostanete potvrdenie o prijatí. Centrálna kancelária pre objasnenie podnetov potom Vaše oznámenie posúdi. To zahŕňa zhromažďovanie faktov najmä od oznamovateľa. Iba ak toto počiatočné prešetrenie ukáže dôvody na podozrenie z porušenia, začne preverovanie špecializovaným preverovacím útvarom. Následne výsledky prešetrenia posúdi Centrálna kancelária pre objasnenie podnetov a odporučí vhodné opatrenia. Informácie o stave* a výsledku konania vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

* Čas spracovania sa líši v závislosti od predmetu procesu

Prípadné porušenia Kódexu správania pre obchodných partnerov, vrátane vážnych rizík a porušovania ľudských práv a predpisov v oblasti ochrany životného prostredia zo strany priamych a nepriamych dodávateľov možno tiež nahlásiť Centrálnej kancelárii pre objasnenie podnetov – ako aj hlásenia vyžadujúce si inak okamžité opatrenia. Centrálna kancelária pre objasnenie podnetov bude informovať príslušné útvary, ktoré záležitosť náležite spracujú. To zahŕňa najmä prijatie potrebných opatrení na minimalizáciu alebo ukončenie porušovania a/alebo rizík.

Bližšie informácie o procesných princípov nášho Systému na ochranu oznamovateľov môžete nájsť na: https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/compliance-und-risikomanagement/compliance/Volkswagen_Group_Complaints_Procedure.pdf

2. Máte nejaké obavy alebo spätnú väzbu týkajúcu sa produktu alebo služby spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.?

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa produktov (napr. Vášho nového alebo ojazdeného vozidla), spätnú väzbu alebo sťažnosti týkajúce sa služieb poskytovaných spoločnosťou Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., alebo našimi obchodnými partnermi (napr. dielne), obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktného emailu: p[email protected].

Prosíme vás o pochopenie toho, že systém oznamovateľov bohužiaľ nemôže spracovať sťažnosti zákazníkov.

3. Podanie podnetu do nášho systému oznamovania podnetov

Systém oznamovania podnetov ponúka rôzne kanály na nahlasovanie potenciálnych pochybení zamestnancov, ktoré umožňujú rýchle preskúmanie a reakciu našej spoločnosti v prípade potreby. 

Tým však nie je dotknuté zákonné právo kontaktovať určené orgány (napríklad orgány činné v trestnom konaní), ako je opísané nižšie.

Náš systém oznamovateľov v skratke

 • Hotline (horúca linka) 24/7

Podnet môžete podať 365 dní v roku 24 hodín denne na bezplatnom čísle:         +421(0)800-002576.

Ak Váš poskytovateľ telekomunikačnej služby nepodporuje bezplatné volanie, môžete zavolať na toto spoplatnené číslo: +421(0)2-33325602.

 • Online oznamovací kanál

Máte možnosť použiť webovú komunikačnú platformu – BKMS systém https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=slo na kontaktovanie Centrálnej kancelárie pre objasnenie podnetov aj v slovenskom jazyku. Tento systém je dôverný a technicky zabezpečený.

 • Email

V prípade, že Váš preferovaný jazyk nie je ponúkaný v tomto online oznamovacom kanáli, na odoslanie podnetu môžete použiť ľubovoľný jazyk - na Centrálnu kanceláriu pre objasnenie podnetov sa môžete obrátiť v akomkoľvek jazyku prostredníctvom emailu [email protected] alebo pošty

 • Poštová adresa

Volkswagen AG, Central Investigation Office

Mailbox 1717

Berliner Ring 2

38436 Wolfsburg, Germany

 • Osobne

Prosím, schôdzku si dohodnite vopred emailom na [email protected]

 • Ombudsmani

Koncern Volkswagen vymenoval externých advokátov, ktorí budú pôsobiť ako ombudsmani. Radia o systéme oznamovania podnetov alebo zabezpečujú, aby sa podnety od oznamovateľov v prípade potreby anonymne zasielali Centrálnej kancelárii pre objasnenie podnetov.

Ak sa chcete skontaktovať s ombudsmanom, jeho kontaktné údaje nájdete tu: https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

4. Máte ďalšie otázky?

Otázky týkajúce sa systému oznamovania podnetov v spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., je možné adresovať Centrálnej kancelárii pre objasnenie podnetov.

Ak ste boli vypočúvaný v rámci procesu vyšetrovania, máte možnosť poskytnúť ombudsmanovi, ako nezávislému orgánu, spätnú väzbu .

Zodpovedná osoba za prijímanie podnetov v spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. je p. Veronika Pavlíčková – e-mailový kontakt: [email protected]

Ak ste boli vypočúvaní v rámci procesu vyšetrovania, máte možnosť poskytnúť ombudsmanovi, ako nezávislému orgánu, spätnú väzbu. Okrem toho, náš lokálny Compliance Officer - určená miestna kontaktná osoba môže byť tiež kontaktovaný pre všetky záležitosti týkajúce sa systému oznamovania podnetov, a to prostredníctvom e-mailu [email protected] .

5. Externé oznamovacie kanály Slovenskej republiky

Na území Slovenskej republiky máme k dispozícii Úrad na ochranu oznamovateľov.

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vznikol za účelom poskytovania poradenstva a pomoci tým, ktorí ohlásia nezákonnú činnosť ohrozujúcu verejný záujem. Ide najmä o trestné činy, priestupky a delikty, ktoré majú negatívny dopad na spoločnosť a presahujú záujem jednotlivca. 

Úrad sústreďuje svoje kapacity najmä na odhaľovanie korupčných praktík.

Hlavná misia Úradu spočíva v ochrane oznamovateľov tzv. whistleblowerov.

Úrad prijíma podnety ako externý kanál oznamovania podnetov. Externý kanál oznamovania podnetov je: https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/

Okrem Úradu na ochranu oznamovateľov je orgánom príslušným na prijatie oznámenia aj prokuratúra alebo príslušný správny, či iný orgán alebo inštitúcia v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

6. Možnosti ochrany pre oznamovateľov

V prípade podania oznámenia závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže oznamovateľ požiadať prokuratúru o poskytnutie ochrany. O poskytnutie ochrany môže oznamovateľ požiadať prokuratúru buď spolu s oznámením alebo neskôr počas trestného konania. Bližšie podrobnosti o poskytnutí ochrany v rámci trestného konania sú upravené v Zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V prípade podania oznámenia závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je disciplinárnym deliktom, môže oznamovateľ požiadať orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte, o poskytnutie ochrany. O poskytnutie ochrany môže oznamovateľ požiadať správny orgán buď spolu s oznámením alebo neskôr počas konania o správnom delikte. Bližšie podrobnosti o poskytnutí ochrany v rámci konania o správnom delikte sú upravené v Zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu. Bližšie podrobnosti o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu sú upravené v Zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.“

 

   

Porsche Holding // Politika životného prostredia

Preberáme zodpovednosť

Koncern Volkswagen je prvou automobilovou skupinou, ktorá sa jasne zaviazala k Parížskej klimatickej dohode. lniciatívou TOGETHER — Stratégia 2025+ spoločnosť preberá zodpovednosť za životné prostredie, bezpečnosť a spoločnosť. Tomuto cieľu sa prispôsobujeme aj my v Porsche Holding a spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia spoI.s.r.o.. Spoločne chceme byť do roku 2050 CO2 neutrálni, t. j. neprodukovať už žiadny CO2 . Ochrana klímy a životného prostredia sa týka nás všetkých. Čelíme výzvam súvisiacim so zmenou klímy a chceme byt' Vzorom pri ochrane životného prostredia.

Naše aktivity

Ako jeden z najväčších predajcov automobilov na svete robíme všetko pre to, aby sme prispeli k ochrane klímy. Nielen postupným predajom vozidiel s čoraz nižšími emisiami a čoraz väčším smerovaním k znižovaniu emisii CO2 v našom portfóliu produktov a služieb, ale aj tým, že vytváraním aktivity v našom každodennom podnikaní s cieľom znížiť zaťaženie životného prostredia.

Zaviazali sme sa chrániť životné prostredie a neustále prehodnocovať a zlepšovať naše služby a procesy s hľadiska ich vplyvu na životné prostredie. Zároveň vnímame výmenu informácii s našimi zamestnancami, zákazníkmi, obchodnými partnermi a úradmi ako príležitosť a ďalšie vzdelávanie a rozvoj.

Stanovili sme si klimatické ciele:

 • Do 2030 30% menej CO2
 • Do 2030 zvýšenie energetickej účinnosti o 30%
 • Do 2030 rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie na 30%
 • Do 2030 postupné vyradenie ropy
 • Do 2040 postupné ukončenie používania fosílnych palív v stavebníctve.

Spoliehame sa na alternatívne pohony: Vďaka plne elektrickým a hybridným vozidlám značiek koncernu Volkswagen, ako aj s modelmi na zemný plyn zatraktívnime pre našich zákazníkov prechod na udržateľnú mobilitu.

Nabíjame a skladujeme: S produktmi MOON zohrávame vedúcu úlohu v nabíjacej a úložnej infraštruktúre.

Recyklujeme: Kov, nebezpečné Iátky, oleje a brzdové kvapaliny zbierame centrálne a čo najviac sa vyhýbame aj zvyškovému odpadu - šetríme tak cenné suroviny a znižujeme náklady na likvidáciu...

Šetríme energiu: Do roku 2025 chceme spotrebovať o 25 percent menej energie tým, že okrem iného budeme venovať pozornosť energetickej účinnosti pri nákupe.

Staviame s predvídavosťou: Pri plánovaní nových budov sa zameriavame na udržateľnosť. V budúcnosti budú mať všetky nové budovy certifikát udržateľnosti, ak to bude mať technicky a ekonomický zmysel.

Zhromažďujeme, analyzujeme a informujeme: Ukazovatele spotreby energie a životného prostredia sa pravidelne zaznamenávajú, analyzujú a oznamujú zamestnancom.

Neustále sa zlepšujeme: Poskytujeme dostatočné zdroje na neustále zlepšovanie vplyvu našich produktov, služieb a pracovných procesov.

Vzdelávame sa: Všetci zamestnanci a externí partneri, ktorí v našich lokalitách vykonávajú environmentálne relevantné činnosti, sú pravidelne školení.

Ako môžem prispieť?

Všetci zamestnanci spoločnosti Porsche Holding sú pravidelne informovaní o výsledkoch našich analýz a sú motivovaní k šetrnému zaobchádzaniu so zdrojmi a životným prostredím. Každý z nás môže v našom každodennom pracovnom živote významne prispieť k ochrane klímy:

 • Ak je to možné a rozumné, cestujte na služobné cesty verejnou dopravou alebo elektrickým autom
 • Spoločná jazda s kolegami, napr. na veľtrhy
 • Znížte spotrebu papiera — tlačte čo najmenej
 • Zatvorte okná, keď je v prevádzke klimatizácia alebo kúrenie
 • Pri odchode z miestnosti zhasnite svetlá.
 • Separovanie odpadu (hliník, papier, plasty atď.) na podporu recyklovateľnosti.

Záväzok voči životnému prostrediu

Spoločnosti Porsche Holding Salzburg sa zaväzujú prispievať k dodržiavaniu platných zákonov a povinností vo všetkých krajinách a k dosiahnutiu našich ambicióznych environmentálnych a energetických cieľov. Pomáha nám k tomu naša nová smernica SKR 17 "Systém manažmentu dodržiavania environmentálnych predpisov".

Údaje o vypustených emisiách

V zmysle § 34 (2) a písmena j)  Zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 Z. z., informujeme verejnosť, že spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia spol. s.r.o., je prevádzkovateľom malých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia na prevádzkach Dolnozemská 7, Vajnorská 162 a Cesta na Senec 2/a v Bratislave.

Na prevádzke Dolnozemská 7 sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, plynová kotolňa, ktorá podlieha Periodickým oprávneným meraniam emisií na zdroji.

Posledné meranie bolo vykonané 15.10.2019 oprávnenou spoločnosťou MM Team s.r.o., s nasledujúcimi výsledkami:

Meranie hodnôt emisných veličín NOx a CO v odpadových plynov z kotlov:

Aktuálne údaje vypustených emisií za 2023 podľa prevádzok v tonách za rok:

 

Dolnozemská: TZL: 0,051439 ; SO2/SOx: 0,000987; NOx ako NO2: 0,160318; CO: 0,064744; TOC: 1,596618;

Cesta na Senec: TZL: 0,002196 ; SO2/SOx: 0,000264; NOx ako NO2: 0,042825 CO: 0,017295 TOC: 0,002882;

Vajnorská: TZL: 0,002539 ; SO2/SOx: 0,000305; NOx ako NO2: 0,049514; CO: 0,019996; TOC: 0,003333;


 • Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., získala certifikát o kompenzácii CO2✅.
 • Účasťou v programe Clean Advantage v roku 2023 sme zmiernili uhlíkovú stopu nášho vozového parku s kompenzáciou až 957.18 kilogramov CO2.

Prihlásenie k Newsletteru

Odoberaním nášich noviniek obdržíte pravidelné a aktuálne informácie o našej prevádzke a tiež výber exkluzívnych ponúk!

Vložené údaje nie sú platné. Prosím, pokúste sa ich korigovať.

Prosím zvoľte oslovenie

Bohužiaľ sa vyskytli problémy s prihlásením / odhlásením. Prosím, skúste pokus zopakovať neskôr.

checkbox_default

Ďakujeme!

Týmto ste sa prihlásili k odberu Newsletter.

Obdržíte od nás email s potvrdzovacím odkazom. Prosím potvrďte tento odkaz kým sa odhlásite.