Internetová stránka

PREHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Ochrana vašej súkromnej sféry pri využívaní našej webovej stránky (www.porscheinterauto.sk) je pre nás veľmi dôležitá. Preto Vás chceme v nasledujúcom texte dôkladne informovať o spracovaní osobných údajov. Zodpovednosť za ochranu údajov na tejto stránke má spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.. Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. sa pri používaní a spracovaní osobných údajov drží striktne príslušných platných zákonných ustanovení o ochrane údajov. Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. má právo na využívanie osobných ako aj anonymných údajov v rozsahu stanovenom zákonom, s výhradou v ďalšom popísaných práv dotknutých osôb.

Toto prehlásenie o ochrane údajov platí iba pre (www.porscheinterauto.sk)a súvisiace podstránky, nie však pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími. Prosím, preverte si prehlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, nakoľko tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu údajov.

[1.] Bezpečnosť údajov 

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. prijala na ochranu vašich údajov vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia vaše údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom k nim. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnému preskúmavaniu a preverovaniu a priebežne sa prispôsobujú stavu techniky.

[2.]Získavanie a spracovanie osobných údajov

[2.1.] Dáta, ktoré ste nám dali k dispozícii

Osobné údaje spracovávame iba v súlade s príslušnými platnými predpismi na ochranu údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vypĺňate formulár na našej webovej stránke a uvádzate v ňom svoje údaje, berte prosím na vedomie, že údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári budú spracované za účelom uvedeným nižšie (body 4 a 5).

[2.2.] Nami získané údaje

Keď navštívite našu webovú stránku, dochádza k automatickému zaznamenávaniu údajov a to technicky pomocou súborov cookie. Bližšie informácie o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke nájdete v bode 6 ako aj v našej Smernica Cookie.

[3.] Partneri

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. nevykonáva všetko spracovávanie osobných údajov sama, ale využíva podporu profesionálnych partnerov, menovite spoločnosti Porsche Informatik GmbH so sídlom v Salzburgu 5020, spoločnosti twyn group GmbH so sídlom vo Welse4600 aspoločnosti Vivid Planet Software GmbH so sídlom v obci Henndorf am Wallersee5302, ktoré konajú z poverenia spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o..

Partneri boli vybraní starostlivo a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby spracovanie vašich údajov prebiehalo v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a aby bolo zaručené zachovanie vašich práv. Partneri nesmú postúpené osobné údaje využívať pre svoje vlastné alebo pre reklamné účely ani ich nesmú postúpiť tretím osobám.

Okrem toho, ani spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepostupuje údaje tretím stranám ‒akými sú vydavatelia adries a  firmy priameho marketingu.

[4] Spracovanie údajov, ktoré si nevyžaduje súhlas

 Kontaktný formulár k dopytom ohľadne značiek

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (XYZ).
 • Účel: odpoveď na váš dopyt
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem
 • Doba ukladania: [prosím, tu uveďte číslo v mesiacoch, doba ukladania musí byť vždy iba taká dlhá, ako je skutočne potrebné pre daný účel, dobu je potrebné odsúhlasiť s príslušným DMO]

Kontaktný formulár k ostatným dopytom

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára budú spracované vaše osobné údaje z kontaktných políčok (XYZ).
 • Účel: odpoveď na váš dopyt
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem
 • Doba ukladania: [prosím, tu uveďtečíslo v mesiacoch, doba ukladania musí byť vždy iba taká dlhá, ako je skutočne potrebné pre daný účel, dobu je potrebné odsúhlasiť s príslušným DMO]

[5.] Spracovanie údajov, ktoré si vyžaduj súhlas

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. spracováva osobné údaje uvedeného v bode 2 pre nasledovné účely:

PRÍKLAD 

Prihlásenie sa na odber informačného bulletinu:

 • Údaje uvedené pri danom prihlásení (titul, meno, e-mailová adresa)budú použité iba na zasielanie informačného bulletinu. Na zasielanie bulletinu použijeme vami uvedenú e-mailovú adresu a následne potrebujeme vaše potvrdenie, že vy, ako vlastník danej e-mailovej adresy, súhlasíte s jeho zasielaním (tzv. Double Opt-In). Odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť prostredníctvom na tento účel určenej možnosti zrušenia registrácie priamo v  informačnom bulletine, alebo na [doplniť e-mail].
 • Účel:Zasielanie informácií o produktoch, službách a podujatiach
 • Zdôvodnenie: súhlas
 • Doba ukladania: kým je informačný bulletin zasielaný a nepríde k zrušeniu súhlasu na zasielanie.

 

[6.] Súbory cookie a  Social Plug-ins (zásuvné moduly sociálnych sietí)

 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá nastavenia internetu. Takmer každá stránka využíva túto technológiu. Sťahuje ho váš internetový prehliadač pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky na tom istom koncovom zariadení je súbor cookie a v ňom uložené informácie buď zaslaný späť webovej stránke, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie) alebo je zaslaný inej webovej stránke, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka takto rozozná, že už bola pomocou tohto prehliadača vyvolaná a v niektorých prípadoch obmení zobrazovaný obsah.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke nájdete na Smernica Cookie.

[7.] Práva dotknutých osôb

Zo zákona vám vyplýva právo na vysvetlenie ako aj na opravu údajov, ich vymazanie, na obmedzenie spracovanie, právo na nesúhlas so spracovaním ako aj, ak to vyplýva zo zákona, právo na prenosnosť údajov. Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. vás tiež bezodkladne upovedomí o porušení ochrany osobných údajov, ak je pravdepodobné, že takéto porušenie by mohlo predstavovať vysoké riziko pre vaše práva a slobody. Existuje aj právo na sťažnosť na rakúskom Úrade na ochranu údajov.

Tieto práva si môžete uplatniť priamo u spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. oznámením na e-mailovej adrese gdpr@porsche.sk

[8.] Kontaktné údaje

Zodpovedný:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
gdpr@porsche.sk          

Podnik

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns besonders wichtig. Deshalb informieren wir Sie im Folgenden gründlich über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Verantwortlich für die nachgenannten Datenverarbeitungen ist die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG. Die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG hält sich bei der Verwendung und Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Das Recht zur Nutzung personenbezogener wie anonymer Daten steht vorbehaltlich der nachfolgend beschriebenen Betroffenenrechte im gesetzlich zulässigen Umfang der Porsche Inter Auto GmbH & Co KG zu.

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für Leistungen der Porsche Inter Auto GmbH & Co KG nicht jedoch für Datenverarbeitungen von Dritten. Bitte prüfen Sie die Datenschutzerklärungen von Datenverarbeitungen, die von Dritten kontrolliert und betrieben werden, da sich diese unserer Kontrolle entziehen und die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG für deren Inhalt und Datenschutzmaßnahmen nicht verantwortlich ist. Für Datenverarbeitungen der Porsche Inter Auto GmbH & Co KG im Zusammenhang mit Internetseiten und Applikationen finden Sie entsprechende Informationen auf der jeweiligen Webseite oder Applikation.

[1.] Datensicherheit

[1.1] Die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG hat zum Schutz Ihrer Daten geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die Ihre Daten unter anderem gegen Verlust, Manipulation oder unberechtigten Zugriff schützen. Die ergriffenen Maßnahmen unterliegen der regelmäßigen Überprüfung und werden laufend an den Stand der Technik angepasst. Sollte es zu einer Verletzung des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten kommen, die voraussichtlich ein hohes Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten zur Folge hat, werden Sie von uns unverzüglich benachrichtigt.

[1.2] Bitte beachten Sie, dass Sie für die sichere Verwahrung und Geheimhaltung von Benutzerdaten oder Passwörtern, die Ihnen übergeben oder mitgeteilt wurden, selbst für verantwortlich sind.

[2.] Nutzung durch Minderjährige

[2.1] Es wird darauf hingewiesen, dass alle Verarbeitungen von personenbezogenen Daten ausschließlich von Personen genutzt werden dürfen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Eine Nutzung von Systemen und Tools wie Webseiten und Applikationen und die daraus resultierende Verarbeitung der Daten von Nutzern unter dieser Altersgrenze ist ohne Einwilligung der Eltern/Erziehungsberechtigten untersagt. Sollte es dennoch zu solchen Datenverarbeitungen kommen, werden wir, sobald wir Kenntnis davon erlangt haben, die Verarbeitung dieser Daten einstellen.

[3.] Partner

Die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG führt nicht sämtliche Verarbeitungen personenbezogener Daten selbst durch, sondern hat Unterstützung von professionellen Partnern, namentlich der Porsche Informatik GmbH mit Sitz in 5020 Salzburg, der twyn group GmbH mit Sitz in 4600 Wels und der Vivid Planet Software GmbH mit Sitz in 5302 Henndorf am Wallersee, welche im Auftrag der Porsche Inter Auto GmbH & Co KG tätig werden. Weitere Dienstleister bzw. Subdienstleister, die spezifische Verarbeitungen durchführen, finden Sie in der Aufzählung der einzelnen Datenverarbeitungen in Punkt 4 und 5.

Die Partner wurden sorgfältig ausgewählt und sorgen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen dafür, dass die Verarbeitung Ihrer Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgt und die Wahrung Ihrer Rechte gewährleistet ist. Es ist den Partnern nicht gestattet, die überlassenen personenbezogenen Daten für eigene oder werbliche Zwecke zu nutzen oder an Dritte weiterzugeben.

Darüber hinaus findet auch seitens der Porsche Inter Auto GmbH & Co KG keine Weitergabe an Dritte ‒ wie Adressverlage und Direktwerbeunternehmen ‒ statt.

[4.] Nicht einwilligungspflichtige Datenverarbeitungen:

Nähere Informationen zu nichteinwilligungspflichten Datenverarbeitungen finden Sie in der nachfolgenden Aufzählung.

[4.1] Im Zusammenhang mit dem Kauf eines Neuwagens

Neuwagen/Gebrauchtwagen-Angebot inkl. Zubehör

 • Erstellung eines personalisierten Angebots für einen Neuwagen, ggf. inklusive Zubehör.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Erstellung Angebot für Kunden
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 1 Jahr

Neuwagen-Kauf inkl. Zubehör

 • Abwicklung Bestellung, Auslieferung und Bezahlung im Rahmen des Neuwagen-Kaufes, ggf. inklusive Zubehör.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Abwicklung NW-Kauf für Kunden
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten und Vertragsdaten zur Kaufabwicklung an den Generalimporteur Porsche Austria GmbH & Co OG sowie der Fahrzeugdaten an die ASSIST Notfallservice GmbH für den Fall der Inanspruchnahme der Mobilitätsgarantie.

Probefahrt

 • Möglichkeit zur Probefahrt für Kunden mit einem ausgewählten Fahrzeug
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Durchführung einer Probefahrt
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 1 Jahr

Abwicklung von Transportschäden

 • Abwicklung von Transportschäden im Rahmen der Auslieferung des Neuwagens mit dem Logistik-Anbieter
 • Fahrzeugdaten
 • Zweck: Abwicklung von Transportschäden
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Fahrzeugdaten an Lagermax International Speditionen GmbH oder Hödlmayer International AG

Neuwagen-Bestellverfolgung

 • Möglichkeit für Kunden den aktuellen Auslieferungsstatus eines bestellten Neuwagens online via „Vehicle Order Tracker“ zu überprüfen
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Neuwagen-Bestellverfolgung für Kunden
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 1 Jahr
 • Überlassung der Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten und Vertragsdaten über Porsche Austria GmbH & Co OG an Vivid Planet GmbH

[4.2] Im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf eines Gebrauchtwagens

Gebrauchtwagen-Kauf inkl. Zubehör

 • Abwicklung eines Gebrauchtwagen Kaufes des Kunden vom Händler, ggf. inklusive Zubehör.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Abwicklung GW-Kauf für Kunden
 • Rechtfertigung: Vertrag
 • Speicherdauer: 7 Jahre

Gebrauchtwagen Zukauf des Händlers vom Kunden

 • Abwicklung des Gebrauchtwagen Kaufes durch den Händler vom Kunden
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Abwicklung des Zukaufes von Gebrauchtwagen
 • Rechtfertigung: Vertrag
 • Speicherdauer: 7 Jahre

Erstellung eines Ankaufstests

 • Erstellung eines Ankaufstests (Bewertung) für einen Gebrauchtwagen
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten,
 • Zweck: Erstellung eines Ankaufstests
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 3 Jahre
 • Eine Übermittlung der Fahrzeugdaten an die Porsche Bank AG findet im Fall von Leasingrückläufern der Porsche Bank AG statt. Ggf. werden die Fahrzeugdaten auch an die Porsche Austria GmbH & Co OG für den grenzüberschreitenden Fahrzeugvertrieb übermittelt.

Eine Übermittlung der Fahrzeugdaten an die Porsche Bank AG findet im Fall von Leasingrückläufern der Porsche Bank AG statt. Ggf. werden die Fahrzeugdaten auch an die Porsche Austria GmbH & Co OG für den grenzüberschreitenden Fahrzeugvertrieb übermittelt.

[4.3] Im Zusammenhang mit dem Service, Ersatzteilen und Zubehör

Abwicklung von Werkstattaufträgen und Reparaturerweiterungen

 • Abwicklung von Werkstattaufträgen und Reparaturerweiterungen inkl. Fertigstellungsmeldung
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Abwicklung von Werkstatt-Aufträgen und Reparaturerweiterungen
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden; berechtigtes Interesse im Fall von Auftragserweiterungen und Reparaturdokumentationen
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Überlassung der Kontakt- und Identifikationsdaten an Dimoco Europe GmbH zum Versand der Reparatur Fertigstellungs-SMS. Übermittlung von Fahrzeugdaten für allfällige Garantieansprüche an die Porsche Austria GmbH & Co OG.

Verkauf von Ersatzteilen, Werkzeugen und Zubehör

 • Kauf von Ersatzteilen, Werkzeugen und Zubehör
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Verkauf von Ersatzteilen, Werkzeugen und Zubehör
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre

Schadensdokumentation (Fotos)

 • Dokumentation von Schäden für Gewährleistung und Versicherung durch Fotoaufnahmen
 • Fahrzeugdaten
 • Zweck: Dokumentation von Schäden am Fahrzeug für Gewährleistungs-, Garantie und Versicherungsfälle
 • Rechtfertigung: berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre

Terminanzeige im Autohaus

 • Anzeige des vereinbarten Servicetermins inkl. Name und Kennzeichen
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Kundenservice
 • Rechtfertigung: berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: keine Speicherung
 • Widerspruchsmöglichkeit in jeweiligen Servicebetrieb

Rechnungserklärung zur Leistungstransparenz

 • Erläuterung der einzelnen Positionen einer Rechnung
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Erläuterungen werden optional bei Rechnung ergänzt und dem Kunden zur Verfügung gestellt
 • Rechtfertigung: berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: keine Speicherung

Verleih/Vermietung von Service-Ersatzfahrzeuge

 • Verleih bzw. Vermietung von Service-Ersatzfahrzeugen an Kunden
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bank- und Bonitätsdaten
 • Zweck: Bereitstellung von Ersatzmobilität während Reparaturen am Fahrzeug
 • Rechtfertigung: Vertrag
 • Speicherdauer: 7 Jahre

Dokumentation sicherheitsrelevanter Ersatzteile

 • Dokumentation der Bestellung sicherheitsrelevanter Ersatzteile (z. B. Ersatzschlüssel)
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Dokumentation sicherheitsrelevanter Ersatzteile
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der oa. Daten zur Dokumentation an die Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG

SMS Quick Check Marke Porsche

 • Einholung von Kundenfeedback nach Service-Aufenthalt über SMS
 • Kontakt- und Identifikationsdaten
 • Zweck: Einholung von Kunden-Feedback
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 1 Jahr
 • Überlassung der Kontakt- und Identifikationsdaten an sms.at mobile internet services gmbh

[4.4] Im Zusammenhang mit Garantieleistungen und Kundenloyalitätsprogrammen

Mobilitätsgarantie

 • Abwicklung der Mobilitätsgarantie zur Bereitstellung von Hilfeleistungen im Fall von Fahrzeugpannen.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Abwicklung der Mobilitätsgarantie / Pannenhilfe
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Fahrzeugdaten der Werkstattaufträge an den Generalimporteur Porsche Austria GmbH & Co OG sowie im Fall von mobilitätsauslösenden Servicereparaturen an die an ASSIST Notfallservice GmbH zur Abwicklung und anschließend Weitergabe an den nächstgelegenen Service-Partner

Information zu qualitätsverbessernden Maßnahmen

 • Information der Kunden über vom Hersteller empfohlene Maßnahmen für Fahrzeuge
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Qualitätsverbessernde Maßnahmen
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten sowie der Fahrzeugdaten an Porsche Austria GmbH & Co OG.

Quick Check Schadensmeldung

 • Übermittlung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Schadensabwicklung an das Versicherungsabwicklungsportal Quick Check
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Versicherungsmeldung für Schadensabwicklung
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten und ggf. Vertragsdaten an das Quick Check Portal der Eurotax Österreich GmbH zur Weiterleitung an die entsprechende Versicherung.

Schadenskalkulation/Gutachten

 • Datenübermittlung zur Einholung eines Sachverständigen Gutachtens bzw. Erstellung einer Schadenskalkulation (Kostenvoranschlag)
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Versicherungsmeldung für Schadensabwicklung
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Fahrzeugdaten an Audatex Österreich Ges. m.b.H. oder DAT Austria GmbH.

Top-Card NW/After Sales

 • Ausstellung einer Kundenkarte zur Inanspruchnahme von Vergünstigungen
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Kundenkarte zur Inanspruchnahme von Vergünstigungen
 • Rechtfertigung: Vertrag
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Kotakt- und Identifikationsdaten sowie der Fahrzeugdaten an die Porsche Austria GmbH & Co OG sowie für die Marke Skoda zusätzlich an die Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH.

Garantie+Garantieerweiterung: Abwicklung und Nachweis der Gültigkeit

 • Abwicklung und Nachweis der Gültigkeit der Garantie beim Importeur und/oder Hersteller
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Abwicklung von Garantiefällen
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Fahrzeugdaten je nach Marke an unsere Hersteller Volkswagen AG, Porsche AG, Audi AG, Seat S.A. und Skoda Auto a.s. Im Fall einer Anschlussgarantie erfolgt ebenfalls eine automatisationsgestützte Übermittlung an die Porsche Bank AG. Im Fall der Garantieerweiterung erfolgt eine Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten sowie der Fahrzeugdaten an die Porsche Austria GmbH & Co OG.

Datenübermittlung für Rückrufaktionen

 • Datenübermittlung an den Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) zur Durchführung von Rückrufaktionen der Hersteller
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Datenübermittlung für Rückrufaktionen
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 20 Jahre
 • Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten an den Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) zur Durchführung von Rückrufaktionen

Kundenzufriedenheitsbefragung

 • Aussendung einer Einladung zur Abgabe einer Kundenzufriedenheitsbefragung (CarAdvisor) per E-Mail.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten
 • Zweck: Erfassung der Kundenzufriedenheit
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 1 Jahr
 • Überlassung der Kontakt- und Identifikationsdaten an die Porsche Austria GmbH & Co OG, die den Versand mit Hilfe des Subverarbeiters Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH durchführt.

[4.5] Im Zusammenhang mit internen Prozessen

Abwicklung von Kundenanfragen und Kulanzen

 • Erfassung, interne/externe Weiterleitung (Bearbeitung) und Dokumentation von Kundenanfragen aller Kommunikationskanäle.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Abwicklung von Kundenanfragen
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Für eine umfassende Betreuung der Kunden werden die Daten dem Generalimporteur, Porsche Austria GmbH & Co OG, bereitgestellt.

Internes Reporting

 • Interne Auswertung und Aufbereitung von Geschäftskennzahlen zur Steuerung des Geschäfts
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Internes Reporting
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Fahrzeugdaten sowie der Kontakt- und Identifikationsdaten an die Porsche Austria GmbH & Co OG

Mahnwesen

 • Abwicklung des betrieblichen Mahnwesens
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Bank- und Bonitätsdaten
 • Zweck: Mahnwesen
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten an Inkassobüros bzw. Rechtsanwälte

Interne Abwicklung Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft

 • Bereitstellung von Daten an Leasing- und Versicherungsunternehmen im Zuge der Abwicklung von Finanzierungs- und Versicherungsgeschäften.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Interne Abwicklung Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Automatisationsgestützte Übermittlung von Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten und Vertragsdaten an die Porsche Bank AG sowie die Porsche Versicherungs AG

Archivierung von Vertragsdokumenten und Rechnungen

 • Nutzung einer Archivlösung der Porsche Informatik zur sicheren Aufbewahrung von Vertragsdokumenten und Rechnungen
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Archivierung von Dokumenten
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 12 Jahre
 • Überlassung der angeführten Datenkategorien an die Porsche Informatik GmbH

Innenrevision & Audits

 • Bereitstellung personenbezogener Daten für Revisionsprüfungen bzw. regelmäßige Audits des Importeurs
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Innenrevision & Audits
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Bereitstellung der angeführten Datenkategorien für Revisionszwecke an die Porsche Holding GmbH sowie die Volkswagen AG und für Audits an die Porsche Austria GmbH & Co OG.

Videoüberwachung

 • Verschlüsselte Videoüberwachung von öffentlich zugänglichen Betriebsbereichen zum Schutz unseres Eigentums und unserer Mitarbeiter sowie zur Verhinderung, Eindämmung und Aufklärung strafrechtlich relevanten Verhaltens.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Videoüberwachung
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 72 Stunden

Bereitstellung von Typenschein-Duplikaten

 • Ausstellung eines Typenschein-Duplikates für Kunden im Fall des Verlustes
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Erstellen eines Typenschein Duplikates
 • Rechtfertigung: Rechtliche Verpflichtung
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der angeführten Datenkategorien an die Porsche Austria GmbH & Co OG

[5.] Einwilligungspflichtige Datenverarbeitungen

Die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG verarbeitet die jeweils angeführten personenbezogenen Daten für folgende einwilligungspflichtige Zwecke:

Informationen über Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen sowie Marktforschungs- und Qualitätssicherungs-/verbesserungszwecken

 • Ihre Zustimmung vorausgesetzt informieren wir Sie über die von Ihnen gewählten Medien über Neuigkeiten zu unseren Produkten und Dienstleistungen und laden Sie zu Veranstaltungen/Events unseres Autohauses ein. Außerdem erlauben Sie uns, dass wir Sie zu Qualitätssicherungs-/verbesserungszwecken kontaktieren dürfen. Ihre Einwilligung gilt jeweils nur für den Verbund, dem der jeweilige Händler angehört. Haben Sie mehrere Einwilligungen abgegeben werden wir im Falle eines Widerrufs nachfragen, welche Einwilligungserklärungen für welche Verbünde Sie widerrufen wollen.
 • Zweck: Zusendung von Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen
 • Rechtfertigung: Einwilligung
 • Speicherdauer: Bis zum Widerruf der Einwilligung

Erinnerung an wichtige Werkstatttermine

 • Ihre Zustimmung vorausgesetzt erinnern wir Sie individuell über Ihre empfohlenen Service- und rechtlich verpflichtende „Pickerl“ (§ 57a Überprüfung)-Termine.
 • Zweck: Zusendung von Informationen für Werkstattereignisse (wichtige Serviceeinladungen)
 • Rechtfertigung: Einwilligung
 • Speicherdauer: Bis zum Widerruf der Einwilligung

[6.] Betroffenenrechte

Folgende Ihnen zustehende Rechte können Sie hinsichtlich der Datenverarbeitung geltend machen:

[6.1] Recht auf Auskunft

Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in welchem Ausmaß personenbezogene Daten über Sie verarbeitet werden.

[6.2] Recht auf Berichtigung

Verarbeiten wir unvollständige oder unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen, so können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung verlangen.

Haben Sie ein Benutzerkonto eingerichtet, so können Sie auf Ihre personenbezogenen Daten jederzeit zugreifen und diese selbst berichtigen oder ergänzen. Darüber hinaus können Sie das Benutzerkonto auch jederzeit schließen.

[6.3] Recht auf Löschung

Sie können eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern der Zweck, für die sie erhoben worden sind, weggefallen ist, eine unrechtmäßige Verarbeitung vorliegt, die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift oder sich die Datenverarbeitung auf Ihre Einwilligung stützt und Sie diese widerrufen haben. Zu beachten ist hierbei, dass es andere Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung Ihrer Daten entgegenstehen können, z. B. gesetzlich geregelte Aufbewahrungspflichten, anhängige Verfahren, Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, etc.

[6.4] Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung

Ihrer Daten zu verlangen, wenn

 • Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen,
 • die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen,
 • wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber noch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder
 • Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.

[6.5] Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen, sofern wir die Daten aufgrund Ihrer erteilten Zustimmung oder zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

[6.6] Recht auf Widerspruch

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder berufen wir uns bei der Verarbeitung auf die Notwendigkeit zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, so können Sie gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch einlegen, sofern ein überwiegendes Schutzinteresse an Ihren Daten besteht. Der Zusendung von Werbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen.

[6.7] Recht auf Beschwerde

Sofern Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen und dadurch Ihre Rechte verletzt haben, ersuchen wir Sie mit uns in Kontakt zu treten, um allfällige Fragen aufklären zu können. Selbstverständlich haben Sie auch das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde bzw. einer europäischen Aufsichtsbehörde zu beschweren.

[6.8] Recht auf Widerruf

Alle von Ihnen abgegebenen Einwilligungserklärungen können unabhängig voneinander jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu den in der Einwilligungserklärung genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten, und somit die entsprechenden Rechte, Vorteile etc. nicht mehr in Anspruch genommen werden können.

Diese Rechte können direkt bei Porsche Inter Auto GmbH & Co KG oder auf schriftlichem Weg (E-Mail / Brief) geltend gemacht werden. Im Zweifel können wir zusätzliche Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität anfordern. Dies dient zum Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre.

[7.] Kontaktdaten

Verantwortlicher:
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Louise-Piech-Straße 2
5020 Salzburg
porscheinterauto@porsche.co.at