Porsche Bratislava, Zlate Piesky Ochrana údajov

Prehlásenie o ochrane údajov

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov  je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom  osobných údajov je spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Dolnozemská 7, Bratislava 851 04, IČO: 31 319 459, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, (ďalej ako "Porsche Inter Auto Slovakia " alebo "Prevádzkovateľ").

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia je aj spoločným prevádzkovateľom v súlade s čl. 26 Nariadenia (GDPR) spolu so spoločnosťou Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, ktorá je  veľkoobchodník pre partnerov v jej pôsobnosti (ďalej ako "Spoločný prevádzkovateľ"). O Účeloch a súvisiacich podmienkach spracúvania osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom vás informujeme v časti „Ochrana osobných údajov pre podnik“.

Toto prehlásenie o ochrane údajov platí iba pre (www.porscheinterauto.sk) a súvisiace podstránky, nie však pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Prosím, preverte si prehlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, nakoľko tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Porsche Inter Auto Slovakia a Spoločným prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Podrobné informácie o účeloch spracúvania sú uvedené v časti „Ochrana osobných údajov pre podnik“.  

[1.] Bezpečnosť údajov 

1.1   Vaše údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa, Spoločného prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom a Spoločným prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a/alebo Spoločného prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a/alebo Spoločného prevádzkovateľa.

1.2  Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Prevádzkovateľa a/alebo Spoločného prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania.

[2.]Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

2.1   Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných právnych predpisov.

2.2   Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb  - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní  alebo na základe splnenia iných zákonných podmienok (napríklad agentúry zabezpečujúce komunikáciu na sociálnych sieťach, marketing, distribúciu, prieskum spokojnosti a pod.).

2.3   Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam (partnerom): Porsche Holding Gesellschaft m.b.H, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, Rakúsko, Porsche Informatik GmbH so sídlom Louise-Piëch-Straße 9, 5020 Salzburg Rakúsko, spoločnosti twyn group GmbH so sídlom vo Welse4600 aspoločnosti Vivid Planet Software GmbH so sídlom v obci Henndorf am Wallersee5302, Porsche Austria GmbH & Co OG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, Rakúsko, Porsche Konstruktionen GmbH & Co OG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, Rakúsko, výrobných závodov značiek AUDI, VW a SEAT, Škoda Auto Slovensko, spol. s.r.o,  Porsche Central and Eastern Europe s.r.o., reklamné a eventové agentúry, agentúry vykonávajúce prieskum spokojnosti.

Poskytnutie osobných údajov je podmienené existenciou zmlúv a/alebo právneho základu v súlade s Nariadením.

2.4 Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

[3.] Súbory cookie a  Social Plug-ins (zásuvné moduly sociálnych sietí):

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá nastavenia internetu. Takmer každá stránka využíva túto technológiu. Sťahuje ho váš internetový prehliadač pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky na tom istom koncovom zariadení je súbor cookie a v ňom uložené informácie buď zaslaný späť webovej stránke, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie) alebo je zaslaný inej webovej stránke, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka takto rozozná, že už bola pomocou tohto prehliadača vyvolaná a v niektorých prípadoch obmení zobrazovaný obsah.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke Smernica Cookie.

[4] Práva dotknutých osôb:

 [4.1] Právo na prístup  

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

[4.2] Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme o vás mali správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás  evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to, a žiadajte o opravu vašich údajov.  

[4.3] Právo na zabudnutie

Ak  o vás spracovávame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracovávame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

[4.4] Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Prevádzkovateľ a/alebo Spoločný prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov,  obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

[4.5] Právo namietať

Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ a/alebo Spoločný prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku  vám  odporúčame kontaktovať Zodpovednú osobu.

[4.6] Právo na prenosnosť

Máte právo získať a požiadať Prevádzkovateľa a/alebo Spoločného prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných právnych predpisov.

[4.7] Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.

[4.8] Právo namietať priamy marketing

V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

[4.9] Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: [email protected].  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

[5.] Zodpovedná osoba, kontaktné údaje:

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
[email protected]         

    

Aktualizácia: dňa 22.1.2021

Podrobné informácie o účeloch spracúvania

Osobné údaje našich klientov spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[1.] Predaj a servis vozidiel 

Predaj a servis vozidiel, prípojných vozidiel a príslušenstva, zabezpečovanie skúšobných jázd, poskytovanie náhradného vodila a úschova pneumatík.

Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán vrátane účelu zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania osobných údajov, ktorý spočíva v záujme prevádzkovateľa zabezpečiť odstránenie vady na vozidle identifikovanej výrobcom - tzv. zvolávacie akcie. Neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy bude mať za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvný vzťah.

V prípade spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov, napríklad pri uplatňovaní zľavy pre ZŤP, spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvame aj v súvislosti s plnením zákonných povinností plynúcich zo  zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (evidencia uplatnených práv zodpovednosti za vady),  Občianskeho zákonníka (reklamácie). Poskytnutie vašich osobných údajov nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak ich neposkytnutie môže obmedziť alebo znemožniť poskytnutie tovaru alebo služby (reklamáciu nebudeme môcť vybaviť riadne a včas alebo plnenie zákonných povinností a teda zmarí samotné poskytnutie tovaru alebo služby.   

Osobné údaje uchovávame 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi, do Registra prevádzkových záznamov vozidiel, importérovi (pri objednaní vozidla na "mieru"), audítorovi.

[2.] Vedenie účtovníctva 

Plnenie povinností pri vedení účtovníctva

Osobné údaje sú spracúvané na základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa  v súlade správnymi predpismi:

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.  

Neposkytnutie osobných údajov na tento účel má za následok nemožnosť poskytnúť tovar a služby.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov a poskytované príslušnému daňovému úradu, sprostredkovateľovi, audítorovi a poisťovni.

[3.] Súdne spory a mimosúdne vymáhanie právnych nárokov

Osobné údaje spracúvame na základe účelu zlučiteľného s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi:
zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok a  zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok.

Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov od ukončenia konania a poskytujeme ich účastníkom konania, prípadne iným oprávnený subjektom (napríklad advokátska kancelária, exekútor, súd).

[4.] Prešetrovanie podnetov protispoločenskej činnosti

Prešetrovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou.

Osobné údaje spracúvame pri plnení zákonných povinností  podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019) a zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov a poskytované účastníkom konania a Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

[5.] Sieťová a objektová bezpečnosť

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou s Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť. Súčasne je v jeho oprávnenom záujme chrániť majetok, aktíva, život a zdravie zamestnancov. Na tento účel prevádzkovateľ využíva aj kamerový systém, prostredníctvom ktorého monitoruje priestory. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom sú dostupné na tomto linku. 

Osobné údaje uchovávame po dobu 1 roka, kamerové záznamy po dobu 6 dní a poskytujeme ich audítorovi, sprostredkovateľovi, prípadne oprávnenému orgánu štátu (polícia).

[6.] Kontaktné údaje

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod.  v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje svojich zamestnancov. Osobné údaje zamestnancov sú zverejňované na webe spoločnosti. Osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu platnosti uvedených kontaktných údajov a môžu byť poskytnuté účastníkom konania.    

[7.] Žiadosti dotknutých osôb

Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva podľa Nariadenia alebo podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov a poskytnuté fyzickej osobe, ktorá si uplatňuje svoje právo.

[8.] Zisťovanie spokojnosti zákazníkov

Spracúvanie Osobných údajov na účel zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými s kúpou a/alebo servisom vozidla, s cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie predajných a/alebo servisných služieb je v oprávnenom záujme Spoločných prevádzkovateľov. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k Porsche Inter Auto Slovakia a poskytnuté sprostredkovateľovi.

[9.] Monitorovanie kvalitatívnych štandardov

Spracúvanie osobných údajov na účel monitorovania kvalitatívnych štandardov pri predaji a/alebo servise vozidiel, s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom rôznych marketingových metód, v spolupráci s dotknutou osobou, napríklad formou Mystery shopingu alebo iným vykonávaním kontrolnej činnosti.   Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. V osobitných prípadoch môže byť získavaný súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k Porsche Inter Auto Slovakia a/alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobu a poskytnuté sprostredkovateľovi a audítorovi.

[10.] Propagácia činnosti - marketing

Spracúvanie osobných údajov s cieľom propagovať svoju činnosť, informovať o akciách, nových produktoch a aktivitách, na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely budú spracované a poskytnuté individuálne, s ohľadom na zvolenú metódu.

Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov, v prípade Spotrebiteľských súťaží môže byť právnym základom zmluva a/alebo súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k Porsche Inter Auto Slovakia  a/alebo do odvolania súhlasu a/alebo do skončenia zmluvného vzťahu, prípadne ak dotknutá osoba podá námietku voči priamemu marketingu (napríklad zasielanie informácií o produktoch a službách). Osobné  údaje sú poskytované sprostredkovateľovi.

Námietku môžete podať na [email protected]

[11.] Podnety, sťažnosti

Spracúvanie Osobných údajov s cieľom zabezpečiť riadne, včasné vybavenie podnetu, sťažnosti alebo žiadosti zákazníka a prispievať tak ku kvalitnému manažmentu starostlivosti o zákazníka.  Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti a poskytované audítorovi.

[12.] Technická podpora a komunikácia

Spracúvanie osobných údajov na účel zabezpečenia technickej podpory a komunikácie, riešenia technických problémov so servisným partnerom pri využívaní informačných systémov a IKT, vytváranie prístupových oprávnení, autorizácia servisno-obchodných zmlúv nezávislých opravcov, vytváranie užívateľských ID pre informačné systémy. Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvných vzťahov medzi Porsche Inter Auto Slovakia a jeho zamestnancami, pre ktorých sú prístupy vytvárané (spravidla pracovnoprávne vzťahy) a na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov po zániku prístupu do informačného systému pokiaľ všeobecne záväzný predpis neustanoví inak a poskytované sprostredkovateľovi a audítorovi.

[13.] Štatistické údaje predaja a servisu vozidiel

Spracúvanie osobných údajov s cieľom vytvárania štatistických údajov predaja a servisu vozidiel. Osobné údaje sú spracúvané  s cieľom vytvárať priestor pre zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a plánovanie efektívnych obchodných postupov na základe štatistických údajov.

Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného s pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti.

Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované.

[14.] Analýza a zhodnocovanie údajov o zákazníkoch a vozidlách

Zabezpečenie rozvoja spoločnej obchodnej spolupráce prostredníctvom analýzy a zhodnocovania údajov o zákazníkoch a vozidlách; zefektívnenie implementácie obchodných procesov, cieleného manažmentu starostlivosti o zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti.

Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované.

[15.] Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb

Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb obchodných partnerov, zabezpečenia spoločných cieľov, obchodných praktík.  Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a uchovávané po dobu 6 mesiacov alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

[16.] Ochrana informácií a osobných údajov

Zabezpečenie ochrany informácií a osobných údajov spracúvaných prostredníctvom  informačno-komunikačných technológií pri poskytovaní služieb technickej podpory, pre systémy a zariadenia, vrátane súvisiacej poradenskej a administratívnej služby. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov a sú uchovávané po dobu 1 roka alebo po dobu 1 roka  od skončenia platnosti (v prípade pridelených prístupových práv a hesiel).

Aktualizácia: 25.1.2021

Prihlásenie k Newsletteru

Odoberaním nášich noviniek obdržíte pravidelné a aktuálne informácie o našej prevádzke a tiež výber exkluzívnych ponúk!

Vložené údaje nie sú platné. Prosím, pokúste sa ich korigovať.

Prosím zvoľte oslovenie

Bohužiaľ sa vyskytli problémy s prihlásením / odhlásením. Prosím, skúste pokus zopakovať neskôr.

checkbox_default

Ďakujeme!

Týmto ste sa prihlásili k odberu Newsletter.

Obdržíte od nás email s potvrdzovacím odkazom. Prosím potvrďte tento odkaz kým sa odhlásite.